Р Е Ш Е Н И Е  № 107

Габрово, 27.06.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГАБРОВО  в открито съдебно заседание на тридесет и първи май  през две хиляди и седемнадесета година,  в състав :

             

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИВАН ЦОНКОВ

                    ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИН КОСЕВ

                                          ЕМИЛИЯ КИРОВА-ТОДОРОВА

при секретаря Радина Бурмова и в присъствието на прокурор Александър Александров, като разгледа докладваното от председателя  к.а.н.д.   96  по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Производството е по чл. 208 и следващите от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

            Образувано е по касационна жалба от Х.Р.Б., ЕГН **********, с адрес ***, против Решение № 18 от 23.03.2017 год., постановено по  а.н. дело  17/2017 г. по описа на  Тревненския районен съд/Тр.РС/ и с което решение е потвърдено Наказателно постановление /НП/ №  16-0360-000245 от 30.12.2016 г. на Началник РУП гр.Трявна при ОД на МВР Габрово, с което за нарушение на чл. 20, ал.2  от ЗДвП на жалбоподателя на основание чл.53 от ЗАНН и чл.179, ал.2  от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева.

            Наведени са касационни основания за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на процесуалните правила и материалния закон с искане да се отмени решението на Тревненския Районен съд и се отмени издаденото наказателно постановление, тъй като липсва нарушение от негова страна на ЗДвП от вида на визираното в НП, от НП не ставало ясно защо АНО е приел, че скоростта му не била съобразена с пътните условия, тъй като скоростта му не била засечена с техническо средство и нямало как да бъде определена. Твърди, че се движел със скорост съобразена с пътните условия от около 30 км/час, която била доста под допустимата за този участък от пътя от 90 км/час. Нямало също така табели указващи за наличие на хлъзгав участък от пътя-липсвал пътен знак А15, а също и маркировка указваща лентите за движение на ППС,а мястото на произшествието било след опасен десен завой, за който също нямало поставен знак А1, а освен това мястото на ПТП било на неопесъчена и необработена пътна настилка, при заледен участък от пътя, тоест налице било неизпълнение на задълженията на почистващата пътя фирма. С оглед на тези факти твърди, че липсва нарушение на правилата за движение от негова страна и причината за възникналото ПТП е в следствие на неопесъчен и необезопасен  съгласно атмосферните условия път, както и непоставени предупредителни знаци, указващи табели и пътна маркировка.

            С оглед на тези си доводи моли за отмяна на обжалваното решение на Тр.РС, с което е потвърдено издаденото срещу него НП.

            Ответната по жалбата страна - Началник РУП р.Трявна при ОД на МВР гр. Габрово, редовно призован не се явява и не изпраща представител, както и не изразява становище по основателността на жалбата.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Габрово дава заключение жалбата да бъде оставена без уважение.

            Касационната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

            Пред Тревненския районен съд е обжалвано Наказателно постановление  № 16-0360-000245 от 30.12.2016 г. на Началник РУП гр.Трявна при ОД на МВР Габрово, с което за нарушение на чл. 20, ал.2  от ЗДвП на жалбоподателя на основание чл.53 от ЗАНН и чл.179, ал.2  от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева.

С атакувания съдебен акт първоинстанционният съд е потвърдил обжалваното наказателно постановление като правилно и законосъобразно. За да постанови този съдебен акт, районният съд е приел, че от съвкупната преценка на събраните по делото доказателства – писмени и гласни, се налага обоснованият извод, че жалбоподателят както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на визираното в наказателното постановление административно нарушение. То е било констатирано според предвидения в ЗАНН ред за това, чрез съставяне на акт от оправомощени за целта лица, след което е издадено от компетентен за целта орган и обжалваното наказателно постановление. Наложеното наказание е определено правилно по вид и е законосъобразно по размер, като липсват допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, както при съставяне на АУАН, така и при издаване на НП. Нарушението било индивидуализирано достатъчно ясно. С оглед на това според съда правилно била ангажирана административно наказателната отговорност на Б., тъй като според изложеното в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление описание на нарушението, а именно, че на 23.12.2016г. същият е причинил ПТП, поради движение с несъобразена скорост, като при това фактическо описание, като нарушена законова разпоредба била посочена тази на чл.20 ал.2 ЗДвП, а съгласно същата, водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие, като са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението. Административната санкция за това нарушение е уредена в разпоредбата на чл.179 ал.2 от ЗДвП /в редакцията му към ДВ бр. 102/2015г., действала към момента на извършване на деянието/ и същата предвижда, че всеки, който причини пътнотранспортно произшествие поради движение с несъобразена скорост, се наказва с глоба от 100 до 200 лв.

  По тези съображения Тр.РС е намерил, че не са налице основания, които да налагат отмяната и изменяване на обжалваното наказателно постановление, счита, че то е правилно, обосновано и законосъобразно.                  

Съгласно чл. 218, ал. 1 от АПК Административен съд Габрово разгледа касационната жалба на посочените в нея основания, а съгласно ал. 2 – служебно и относно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон.

            От фактическа страна съдът установи следното:

            Пред първоинстанционния съд е установено, че според съставеният акт за установяване на административно нарушение, както и според издаденото въз основа на него наказателно постановлние, жалбоподателят Х.Р.Б. е санкциониран затова, че на 23.12.2016  год. около 11.40 часа, при управление на лек автомобил „***“ с рег. № *****, негова собственост, в община Трявна на път общински № 53432, на около 10 метра от разклона за с.Явор в посока път № 522, като поради движение с несъобразена със състоянието на пътната настилка скорост, навлиза в лентата за насрещно движение и реализира ПТП с правилно движещия се там л.а. с рег. № ***** и нанася материални щети по двете МПС. По повод на произшествието бил изпратен на място екип на ПП, служителите от който след като събрали информация  констатирали наличието на извършено от Б. нарушение на правилата за движение, за което съставили АУАН на основание чл.36  от ЗАНН, а впоследствие въз основа на него на основание чл. 53 от ЗАНН било издадено и обжалваното пред ГРС наказателно постановление. Тези фактически констатации са установени и от показанията на разпитаните по делото лица. Според разпитаните по делото свидетели, независимо, че пътната настилка е била заледена, при движение със скорост съобразена с това състояние на пътя, навлизането в лентата за насрещно движение от страна на управлявания от Б. лек автомобил е могло да бъде предотвратено.

            С оглед посочените фактически констатации, съдът от правна страна приема следното.

Решението на Тревненския Районен съд е правилно и законосъобразно. Правилни и обосновани са изводите на съда, че допуснатото нарушение на ЗДвП от страна на жалбоподателя е доказано по безспорен начин, поради което и обжалваното наказателно постановление, с което е наложено административното наказание, се явява правилно, обосновано и законосъобразно. Тези изводи на първоинстанционния съд се споделят изцяло и от настоящия съдебен състав. Извършеното нарушение от страна на Б. е доказано по един несъмнен и безспорен начин, а изложените в АУАН и НП фактически констатации се подкрепят от показанията на разпитаните по делото свидетели  Г. и Д., посетили  произшествието като служители в РУП гр.Трявна при ОД на МВР Габрово. Възраженията на жалбоподателя се свеждат единствено до това, че от цитираното НП не ставало ясно по какъв начин служителите от ПП са установили, че скоростта му е била несъобразена с пътните условия и това е причинило и ПТП, както и че причина за произшествието е неизпълнение на задълженията на почистващата фирма и лошото състояние на пътя – неопесъчената  и необработена, съответно заледена пътна настилка. Тези доводи на жалбоподателя не се споделят от настоящия съдебен състав, тъй като показанията на разпитаните свидетели полицейски служители  са установили причинна връзка между настъпилото произшествие и факторите, с който Б. е следвало да се съобрази- пътната обстановка с конкретните условия, каквито в случая се явяват състоянието на пътната настилка, ширината на пътя, релефа на местността и пр. условия, за да може да намали скоростта при необходимост и да спре, така както изискват правилата за движение, съответно да избегне този резултат. Както и Тр.РС е посочил, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал.2 от ЗДвП Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“. Очевидно е, че след като не е могъл да спре при конкретните пътни условия и да не навлезе за насрещно движение, съответно да предотврати произшествието, Б. се е движил със скорост, която не е била съобразена с атмосферните условия, с релефа на местността и състоянието на пътя и която скорост съответно не му е позволила да спре, което води на извода, че скоростта се е движил с несъобразена скорост спрямо конкретната пътна обстановка. Това отговаря и на основното му възражение, че причината за произшествието следва да се търси в състоянието на пътя и неизпълнените задължения от страна на почистващата фирма, но не и в негово виновно поведение. След като не е могъл да овладее автомобила си и да предотврати настъпването на ПТП при конкретните пътни условия – заледена и необработена пътна настилка, то очевидно преценката на полицейските служители е била правилна.

 Определеното административно наказание глоба в размер на 100 лева е в рамките на минимално предвидената от закона санкция, с оглед действалата към момента на извършване на нарушението редакция на разпоредбата на чл. 179, ал.2 от ЗДвП предвиждаща санкция в размер от 100 до 200 лева за нарушението извършено от Б.  и съответства на данните за обществената опасност на нарушението и нарушителя.

Предвид изложеното обжалваното решение на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила,  а жалбата оставена без уважение като неоснователна, поради което и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК   Административен съд Габрово

 

                                                                 РЕШИ:

 

           ОСТАВЯ В СИЛА  Решение  № 18   от  23.03.2017 год.,  постановено по  а.н. дело № 17/2017 год.,  по описа на Районен съд гр.Трявна.

 

           РЕШЕНИЕТО  е окончателно  и  не  подлежи  на  обжалване.

 

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                               ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                                                                        2.